דוחות פיננסים שכדאי להכיר

תוכן עניינים

פתחתם עסק לא כתחביב אלא להרוויח כספים. ולכן אם אתם רוצים שהעסק יצמח וירוויח כמה שיותר אתם צריכים לנהל את הכספים של העסק. ניהול כספים מאפשר לכם לקבל החלטות חשובות, נכונות ומבוססות על סמך נתונים ולא תחושות בטן.

דוח תחזית הכנסות שנתי

תחזית הכנסות הוא כלי ניהול שמאפשר הצגת סכום ההכנסות שנוצר כל חודש בהתבסס תחזיות סבירות ברמה החודשית ושקלול ההוצאות והעליות החודשיות.

נתונים אלה יכולים לשמש אתכם בשליטה של הנתונים ע"י השוואה חודשית של הסכומים הקיימים מול התחזיות. למעשה דוח הכנסות שנתי הוא נגזרת של הדוח רווח והפסד השנתי ונועד לתת לכם סימני אזהרה חשובים שלהם אתם זקוקים לייצר פתרונות.

להלן הסבר על למונחים הנמצאים בטבלה:

 מכירות נטו- מכירות משעורות בכל חודש- חשוב להיות מציאותי ולקחת בחשון עונתיות, ביטולים, ירידה במחירים וכו'.

אחוז ענף %- חישוב המציין הכנסות ביחס לענף מסויים. מחשוב ע"י הכפלת ההוצאות ב-100% וחלוקה בסך המכירות נטו.

עלות המכר/ המכירות- נתון זה כולל את כל ההוצאות הכרוכות במכירה בלבד כמו מלאי, הובלה ועלות עבודה ישירה.

רווח גולמי- מכירות פחות עלות המכר.

שיעור רווח גולמי- (%)חלוקת הרווח גולמי מסך המכירות.

הוצאות קבועות:  את מרכיב ההוצאות הקבועות נהוג לחלק להוצאות נשלטות ולהוצאות קבועות.

ההוצאות הנשלטות הינן: שכר עובדים, הוצאות נלוות לשכר, עלות שירותים חיצוניים/קבלני משנה, הוצאות חד פעמיים, שירותים ציבוריים, תיקון ותחזוקה, פרסום, הוצאות רכב, חשבונאות ומשפטים….

ההוצאות הקבועות הינן: דמי שכירות, פחת, ביטוחים, החזרי הלוואות וכו'…

רווח/הפסד נטו (לפני מיסים): החסר את סך ההוצאות מהרווח הגולמי.

מיסים: מע"מ, מס הכנסה,  מיסים עירוניים וכן הלאה.

רווח/הפסד נטו (אחרי מיסים): החסר את המיסים מהרווח נטו לפני מיסים.

סכום שנתי: חבר את כל הנתונים החודשיים בטבלה עבור כל פריט מכירות והוצאות.

אחוז שנתי: הכפל את הסכום השנתי ב- 100% וחלק את התוצאה בנתון סך המכירות נטו.

טיפ: השווה לאחוז בענף בעמודה הראשונה.

 

% בענף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

סכום שנתי

% שנתי

משוער מכירות נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלות מכירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווח ברוטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות קבועות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכר/משכורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות שכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות משפטיות/חשבונאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נסיעות/רכב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דמי חבר/מנויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים ציבוריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דמי שכירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פחת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היתרים/רשיונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשלומי הלוואה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ הוצאות קבועות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווח/הפסד נטו לפני מיסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווח/הפסד נטו
אחרי מיסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאזן בוחן

כשמו המאזן משקף את מצבה הכספי של חברה ליום מסוים. דוח זה מציג את היתרות של הנכסים, ההתחייבויות ואת ההון העצמי. צד הנכסים הוא המשאבים שיש לחברה ליום המאזן, צד ההתחייבויות וההון העצמי משקף את ההתחייבויות של החברה לבעלי החוב השונים לאותו מועד במשאבים אלה. לכן צד הנכסים צריך להיות שווה/זהה לצד ההתחייבויות. דוח מאזן מופק בדרך ע"י משרד רואה חשבון/מנהל חשבונות חיצוני או ע"י מי שעושה הנהלת חשבונות בחברה. לרוב חברות גדולות נדרשים להפיק דוח זה באופן קבוע לבנקים או להתנהלות השוטפת של החברה. להלן קווים מנחים לגבי הפריטים שיש לכלול במאזן:

רכוש: נכס בעל ערך שנמצא בבעלות החברה ושייך לו חוקית בניכוי פחת ובלאי מהעלות המקורית. להלן מרכיבי הרכוש העיקריים:

רכוש שוטף:
מזומן כסף בבנק או משאבים נזילים שניתן להמיר בשנת המאזן.
קופה קטנה.
חשבונות חייבים /לקוחות סכומים שהלקוחות צריכים לשלם לחברה.
מלאי – חומרי גלם זמינים/ עבודה בביצוע/מוצרים המוגמרים

רכוש קבוע :רכוש כמו מקרקעין, ציוד, ריהוט, כלי רכב שנרכשו לצורך תפעול העסק ואינם מיועדים למכירה.
השקעות: השקעות טווח קצר וארוך.
טווח קצר- השקעות זמניות בפיקדונות, חסכונות, אגרות חוב, ניירות ערך סחירים שמניבות ריבית וצפויות להיות מומרות תוך שנה.
טווח ארוך- השקעות זמניות בפיקדונות, חסכונות, אגרות חוב, ניירות ערך סחירים שמניבות ריבית וצפויות להיות מומרות לאחר שנה לפחות.
הוצאות ששולמו מראש ציוד ,סחורות ,ביטוחים, הטבות וכו' שהחברה שוכרת אותם מראש

התחייבויות:
התחייבויות שוטפות- כוללות את כל החובות, ההתחייבויות הכספיות ותביעות לתשלום בתוך 12 חודשים.
זכאים ויתרות זכות– סכומים שיש לשלם לספקים עבור מוצרים ושירותים שנרכשו עבור העסק.
התחייבויות לטווח ארוך – שטרות, תשלומים על-פי חוזה או תשלומי הלוואה שיש לשלם במהלך תקופה ארוכה יותר מ- 12 חודשים.

שווי נקי / הון עצמי של הבעלים- ההשקעה המקורית של הבעלים ועוד כל הרווחים לאחר משיכות.

 

 

חברת "ישראל ישראלי" בע"מ

מאזן ליום 31/12/2019

רכוש שוטף התחייבויות שוטפות 
מזומנים ושווי מזומנים80אשראי מתאגידים בנקאיים250
לקוחות250התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
חייבים ויתרות- חובה20זכאים ויתרות זכות180
הלוואות לבעלים וחברות קשורות0הלוואות מבעלים וחברות קשורות150
הוצאות טרום התאגדות/ השקעות0  
סה"כ נכסים שוטפים350סה"כ התחייבויות שוטפות580
רכוש קבוע, נטו756התחייבויות לתאגידים בנקאיים300
סה"כ נכסים לא שוטפים756התחייבויות בשל יחסי עובד מעביד218
  סה"כ התחייבויות זמן ארוך518
  סה"כ התחייבויות1,098
  הון עצמי8
סה"כ נכסים 1,106סה"כ התחייבויות והון עצמי1,106

 

רווח והפסד

במקרים מסוימים תדרשו להציג תחזיות רווח והפסד לשלוש שנות הפעילות העתידיות שלכם. תחזית דוח רווח והפסד הוא למעשה "סיכום" הנתונים הקיימים בתחזית ההכנסות.

להלן פירוט הסעיפים העיקריים הנכללים בדוח רווח והפסד:

הכנסות/ מכירות
רואי חשבון נוהגים להשתמש במונח הכנסות לחברות שמוכרות שירותים בעוד שלחברות שמספקות מוצרים נוהגים להשתמש במילה מכירות אך אין חשיבות לכך. סעיף זה מייצג את כל הכנסות העסק/ החברה עד לנקודת זמן מסוימת.
עלות הכנסות/ מכירות
עלות המכירות/ ההכנסות משקף את כל ההוצאות הישירות שקשורות ביצירת ההכנסה לבית העסק כמו עליות ייצור, קניות וכו' .
רווח גולמי
הכנסות-עלות ההכנסות=רווח גולמי. הרווח הגולמי מייצג את ההפרש בין הכנסות לעלות המכירות.
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק משקף את כלל ההוצאות שיווק של החברה/ העסק למשל הוצאה של פרסום, עמלות סוכנים וכו' .
הוצאות הנהלה וכלליות
משקף את ההוצאות הקבועות שאינם קשורים באופן ישיר למכירות לדוגמא: הוצאות שכר, פחת, הוצאות מימון, דמי שכירות, אגרות, כלי רכב וכו' .
רווח תפעולי
רווח גולמי- הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מכירה ושיווק= רווח תפעולי. הרווח התפעולי מייצג את ההפרש בין הרווח הגולמי להוצאות התפעוליות.
הוצאות מימון
משקף את ההוצאות שנבעו כתוצאה ממימון כמו ריבית בנקים.
מיסים על הכנסה
משקף את הוצאות המס לתקופת הדוח על פי חישוב מדגות מס הכנסה

רווח נקי (הפסד)
רווח תפעולי- הוצאות מימון והוצאות מס= רווח(הפסד) נקי
הרווח הנקי משקף את התוצאה הכספית ואת התשואה של בעלי העסק.

חברת "ישראל ישראלי" בע"מ

דוח רווח והפסד 2016-2018

 2016 20172018
מכירות585830800
גידול במכירות (%)41%4%31%
עלות המכירות140412407
רווח גולמי446418393
הוצאות מכירה הנהו"כ76147147
רווח תפעולי370271246
הוצאות מימון377
הכנסות/הוצאות אחרות000
רווח נקי367264239
EBITDA370273248
אחוז רווח גולמי76.2%50.4%49.1%
אחוז רווח תפעולי63.2%32.7%30.8%
אחוז רווח נקי62.6%31.8%29.9%

נקודת איזון

כבעל עסק חדש חשוב שתדע כי העסק לא יהיה ריווחי מהיום הראשון ואתה צריך להיות מוכן לכך מראש. נקודת איזון היא הנקודה בה יתחיל העסק להרוויח. נקודת איזון היא הנקודה, במונחי היקף מכירות (בכסף או ביחידות), שבה ההוצאות הקבועות והמשתנות שוות להכנסות.

נקודת האיזון היא בדיוק הנקודה שבה לא נוצר רווח או הפסד, כלומר עד נקודה האיזון אתה מפסיד ומנקודה זו העסק מתחיל להרוויח.

כבעל עסק חדש השתמש בנקודת האיזון בכדי להעריך את הרווחים, כך יהיה לך אופציה להעריך נכונה כמה אתה רחוק או קרוב להשגת רווחים. חלק מהיועצים העסקיים אוהבים להשתמש בנתונים אלו לקביעת מחירים.

איך משפרים רווחים?

מכירות, מכירות ועוד מכירות- גידול ויצירת מכירות נוספות מבלי להגדיל את הוצאות המכירה מקרב אותך לנקודת האיזון.

העלאת מחירים- במידה והעסק מוכר במחירים נמוכים, העלאת המחיר יכול לשפר ולקרב אותך ליעד, שים לב – העלאת מחיר יכולה לפגוע בתחרותיות.

הפחת עלויות- הפחתת העליות הקבועות והמשתנות- כאשר אתה מצליח להפחית עליות אתה באופן ישיר גם משפר את שולי הרווח של העסק שלך.

בכדי להתחיל לחשב את נקודת האיזון אתם צריכים להכיר את 3 המונחים הבאים:

-הוצאות קבועות- הוצאות שאין תלויות ברמת המכירות (הוצאות הנהלה וכלליות)

-הוצאות משתנות- הוצאות שתלויות במכירות (עלות המכר)

-רווח גולמי- מכירות פחות עלות המכר.

-שיעור רווח גולמי- (%) חלוקת הרווח גולמי מסך המכירות.

להלן דוגמא לחישוב נקודת איזון בשקלים למעצב אופנה

מכיר מכירה ליחידה= C

1,500 ₪ ליחידה

הוצאות קבועות= F

הוצאות חודשיות קבועות כמו שכירות, ביטוחים וכו= 15,000 ₪ בחודש

הוצאות משתנות= V

עלות פריט למעצב (תפירה, גזירה, בדים וכו')= 500

נקודת איזון= BEF

כלומר העסק צריך למכור בכ-22 אלף ₪ בכדי להיות בנקודה שבה הוא לא מרוויח ולא מפסיד. כמה פריטים הוא צריך למכור?

חישוב ליחידה: 22,272/1500=15 פריטים בעיגול.