הקרן לעידוד יזמות

קרן לעידוד היזמות שהיא בעצם מוסד פיננסי הוקמה במטרה לספק הלוואה לשם העמדת משכנתא בישראל עבור יחידים, עסקים, יזמים באמצעות הלוואות לזמן קצר ונדל"ן שמשמש כערבות להלוואה.  סכומי ההלוואה הם בין 250,000 ₪ ועד 7 מיליון ₪  ללקוח בודד. הקרן מאפשרת לקחת בחוב סיכוני אשראי חשובים ומאפשרת ללווה שלא להיפגע על ידי תקנות חמורות המוחלות על ידי בנקים ככלל. לקרן יש יכולת להציע פתרונות מימון יצירתיים ללווים איכותיים שאינם מתאימים לסוג בנקאי לתקופה קצובה ולתקופה קצרה.

מי יכול להגישללווים פרטיים ומסחריים, היחידים, עסקים, יזמים, לקוחות הזקוקים לפתרונות גישורללווים פרטיים ומסחריים עם נכס נדל"ן.לקוחות הזקוקים לפתרונות גישור לתקופת קצרה, בין שנה לשלוש שניםיזמים, חברות, אנשי עסקים ואנשים פרטיים בעבור פתרונות גישור, עסקה או כספי תוספת עבור פרויקט הנמצא בתהליך. 
מסמכיםנדרש
הגשהטופס בקשה להלוואה במקוון
השתתפות עצמית 
ריביתונדל"ן משמש כבטוחה להלוואה.  
סכוםהקרן מלווה בין 250,000 ₪ ועד 7 מליון ₪  ללקוח בודד
גרייס 
תקופה מקסימלית שלוש שנים
מטרהפתרונות גישור או לקבל כספי תוספת עבור עסקה או פרויקט הנמצא בתהליך
בנקים שותפיםאין